Kallelse Årsmöte

Vara-Bjertorp GK kallar till årsmöte tisdag 16 april, 18.30, på Bjertorp Slott.

Alla som vill delta på mötet anmäler sig via info@vara-bjertorpgk.se eller 0512-20261 senast fre 12 april.
Efter avslutat möte bjuds det på fika.

Välkomna!

Styrelsen i Vara-Bjertorp GK


Dagordning

1.Årsmötet öppnande

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslistan.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall  justera protokollet.

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott
    i enlighet med balansräkningen.              

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
      Styrelsen presenterar pågående projekt samt dess finansieringsplan.

11. Val av

  a, Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år

  b, Tre (3) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

  c, En alternativ ttvå ersättare till styrelsen för en tid av (1) år.

  d,Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år

  e, Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordf.

12. Övriga frågor.

13. Årsmötet avslutas.