lokala regler Vara-bjertorp GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler. PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. OUT OF BOUNDS (Regel 18)
Banans gräns markeras med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

1. Pliktområden (Regel 17)
1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.
2. När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d.
Eller när bollen sist skar kanten på det
röda pliktområdet på hål 7, och 16 får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.
••Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet.
••Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder
men med dessa begränsningar:
••Begränsningar av lättnadsområdets läge:
»»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och
»» Får vara i varje område på banan utom samma pliktområde
men
»» Om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen bli liggande i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i lättnadsområdet.” Detta pliktområde är markerat med röda pinnar med vit topp.

2. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16) a)
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar i fairway.
2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade
som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

3. BEGRÄNSNINGAR I ATT ANVÄNDA SPECIELL UTRUSTNING
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 4. FÖRFARANDET VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 Vara-Bjertorp GK 2022