Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

 

Allmänna tävlingsbestämmelser

 • Samtliga tävlingar följer bestämmelserna för SGF´s tävlingshandbok. Ett exemplar av denna finns att tillgå på kansliet.
 • Anmälan gör spelaren antingen via terminalen eller via internet – golf.se eller så ringer du kansliet så hjälper vi dig.
 • Anmälningstiden går ut kl. 14:00 - torsdagen i samma vecka som tävlingen är. Vid efteranmälan tas dubbel startavgift ut.
 • Startlista anslås 2 dagar före tävling.
 • Den som ej kommer till start utan giltigt skäl skall erlägga full startavgift.
 • Start utan att ha erlagt startavgift genererar diskvalificering.
 • Vid prisutdelning bör pristagarna vara närvarande. Om så inte är möjligt bör tävlingsledningen informeras och man kan be någon annan hämta priset i ens ställe. Om tävlingsledningen inte hört något frånvaroskäl och pristagaren ändå inte finns närvarande förlorar spelaren priset. Prisutdelning sker oftast klassvis.
 • Vid lika resultat i scratchtävling sker särspel genom sudden death på hål 10,11,12 och 9. Vid matchspel börjar sudden death från hål 1. Vid hcp-tävlingar är gången: 1) hcp-metoden, 2) matematiska metoden, 3) sudden death enligt scratchtävling. Särspel på detta sätt har företräde framför andra spelare på banan.
 • Persontransporthjälpmedel

  Persontransporthjälpmedel får inte användas i tävling.
  Anmärkning: spelare med skriftligt tillstånd av sin hemmaklubb har tillstånd att använda golfbil / golfmoped, cykel eller motsvarande vid klubbens handicaptävlingar och scratchtävlingar .

  Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar samt öppna scratchtävlingar för samtliga ålderskategorier på andra klubbar, där klubben så tillåter.

  Plikt för brott mot tävlingsregeln:

  Matchspel

  Efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit – dock högst två hål per rond.

  Slagspel

  Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

  Matchspel och Slagspel

  Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäckts. I annat fall är spelaren diskvalificerad.