Lokala regler och Tävlingsbestämmelser

Lokala regler och Tävlingsbestämmelser

 

LOKALA REGLER Vara-Bjertorp GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1 OUT OF BOUNDS (Regel 18)
Banans gräns markeras med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

1. Pliktområden (Regel 17)

1.   Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor
2.   När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett

pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel

17.1d.

Eller när bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på hål 16 får spelaren, som ett

extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan

boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som    den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet.

Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar:

••Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och

»» Får vara i varje område på banan utom samma pliktområde men

»» Om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen bli

liggande i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i

lättnadsområdet.”
Detta pliktområde är markerat med röda pinnar med vit topp.

2. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16)

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska

behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får

tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten

enligt regel 16.1.

6.  Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord. 

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar i fairway.

2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade

som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet. 

3. BEGRÄNSNINGAR I ATT ANVÄNDA SPECIELL UTRUSTNING

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. FÖRFARANDET VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Vara-Bjertorp GK 2019

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

TÄVLINGSVILLKOR FÖR VARA-BJERTORP GOLFKLUBB

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan till tävling måste göras senast fredag klockan 12.00 samma vecka som tävlingen spelas. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken

  • Anmälan sker via Internet eller till Kansliet 0512-202 61.
  • Anmälan skall ske med golf-id, namn
  • Anmäld spelare som ej kommer till start skall ändå betala startavgift.
  • Startavgift och scorekort ska lösas senast 15 minuter före start. Vid shotgunstart har vi samling 30 min innan start då ska man vara klar för spel.
  • Pristagare ska vara närvarande vid prisutdelning, (om ej giltigt förfall finns), annars går priset till nästa pristagare.
  • Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidta ändringar i tävlingsprogrammet samt att maximera antalet spelare. Vid klubbkvaltävlingar som spelas för vidare avancemang till regionsfinaler och riksfinaler utgår ingen ekonomisk ersättning.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt §8.1.2.6 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften ska erläggas senast före start i nästa tävling.

STARTAVGIFTER och greenfee

Startavgift

Singel 18 hål 100 kr (om inget annat är angivet i inbjudan)
Partävling 18 hål 200 kr/par (om inget annat är angivet i inbjudan)

För greenfeegäster:

Senior, för 18 hål erläggs 150 kr i greenfee, jämte startavgift.
Junior, för 18 hål erläggs 75 kr i greenfee jämte startavgift.

Innehavare av ”Skaraborgsgolfaren” från klubbarna – Billingens GK, Ekarnas GK, Läckö GK och Vara-Bjertorp GK betalar 100 kr i tävlingsgreenfee.

Fullvärdiga medlemmar i Herrljunga GK har fri tävlingsgreenfee.

Tävlingsgreenfee ger ej rätt till ytterligare spel på banan.
Inga rabatter som gästgreenfee, greenfeesamarbete etc gäller vid tävling. Observera att frikort ej gäller vid tävling.

SPELORDNING

Starttid bestäms genom lottning. Startlista publiceras på golf.se.

KLASSINDELNING
Flytande klassindelning om inget annat finns angivet.

 

Särskilda tävlingsbestämmelser

TEE I HANDICAPTÄVLINGAR

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling.