Kallelse till Årsmöte!

Kallelse till Årsmöte
27 mars 18.30 på Bjertorp Slott.
Efter avslutat möte bjuds det på fika.

18.30
Vår ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsar välkommen.
18.35
Extra årsmöte, ändringar av stadgar.
Stadgändringarna gäller antalet ledamöter i styrelsen för GK och AB.
ca 19.00
Presentation av restaurangen Inger och Sven Jonasson
Ändringar på banan
Vad har hänt 2018, vad händer 2019
ca 19.30
Årsmöte

Dagordning Extra årsmöte

 1. Årsmötet öppnande
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslistan.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.
 6. Förslag från styrelsen till ändring av stadgar gällande antalet ledamöter i styrelsen för både GK och AB.
  Styrelsens förslag är att utöka styrelsen med:
  2 ny ledamöter
 7. Extra Årsmöte avslutas.

Välkomna!
Styrelsen Vara-Bjertorp GK