Årsmötet hålls på golfklubben!

Onsdagen den 21 mars hålls vårt årsmöte på golfklubben och i restaurangen. Mötet startar 18.30 och efter avslutat möte bjuder vi på fika.

Program

18.30 Vår ordförande Dan-Sverker Ohlsson hälsar välkommen.

Presentationer:

 • Restaurangen, Frida och Petter Nilsson
 • Ass. Head Greenkeeper Andreas Wernersson
 • Ändringar på banan
 • Visionsplan 2019 – 2024

Dagordning

 1. Årsmötet öppnande
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslistan.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.

7.  Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 4. Val av

a)      Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år

b)      Två (2) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

c)      En alternativt två ersättare till styrelsen för en tid av (1) år.

d)      Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år

e)      Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordf.

 1. Övriga frågor.
 2. Årsmötet avslutas.

 

Välkomna!
Styrelsen Vara-Bjertorp GK